Zimowe utrzymanie dróg

Treść zamówienia: 

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Powiatowych ProszowiceJakubowice 75Proszowice32-100PolskaTel.: +48 123862013E-mail: zdp-proszowice@o2.pl Faks: +48 123862013Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdp.proszowice.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.zdp.proszowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Proszowickiego
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami powiatowymi
 
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: „Zimowe utrzymanie dróg”
Numer referencyjny: ZDP/07/ZP/2019
II.1.2) Główny kod CPV
90620000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni zgodnie z opisemzamówienia.
I.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w III częściach.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 976 092.68 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
„Zimowe utrzymanie dróg”
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 658 697.56 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
„Zimowe utrzymanie dróg”
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
II.2.4)
Opis zamówienia:
„Zimowe utrzymanie dróg”
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 658 697.56 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
„Zimowe utrzymanie dróg”
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
II.2.4)
Opis zamówienia:
„Zimowe utrzymanie dróg”
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 658 697.56 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Dotyczy każdej części
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okresprowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lubciągłych wykonuje w sposób należyty w ramach co najmniej jednego zadania, usługi polegające na zimowymutrzymaniu dróg o łącznej wartości 500 000 zł brutto przez jeden sezon zimowy.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował naetapie wykonywania zamówienia potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:
Zadanie Nr 1 ZUD powiatowych G. Koniusza, G. Radziemice o łącznej dł. 81,0 km
- pługo-piaskarka lub pługo-solarki w ilości - 3 szt.
- sprzęt lekki do odśnieżania chodników
- oraz dysponowanie sprzętem ciężkim (pług wirnikowy, ładowarka o pojemności łyżki większej niż 2 m3 np. FADROMA, równiarka) min. 2 szt.
Zadanie Nr 2 ZUD powiatowych G. Proszowice, G. Pałecznica o łącznej dł. 89,1 km
- pługo-piaskarka lub pługo-solarki w ilości - 4 szt.
sprzęt lekki do odśnieżania chodników
- oraz dysponowanie sprzętem ciężkim (pług wirnikowy, ładowarka o pojemności łyżki większej niż 2 m3 np. FADROMA, równiarka) min. 4 szt.
Zadanie nr 3 ZUD powiatowych G. Koszyce, G. Nowe Brzesko o łącznej dł. 82,3 km
- pługo-piaskarka lub pługo-solarki w ilości - 3 szt.
sprzęt lekki do odśnieżania chodników
- oraz dysponowanie sprzętem ciężkim (pług wirnikowy, ładowarka o pojemności łyżki większej niż 2 m3 np. FADROMA, równiarka min. 3 szt.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, to Zamawiający nie dopuszcza wykazania tej samejjednostki sprzętowej w więcej niż jednej części zamówienia.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2019
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 17/09/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
ZDP Jakubowice pokój kierownika
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2019