Zawiadomienie o unieważnienie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup używanej koparki kołowej

Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice z/s Jakubowice 75
działając na podstawie Art. 93 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień    (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.  759 ze zmianami  ) zwanej dalej Ustawą  zawiadamia że – przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione
 

Uzasadnienie  
W postępowaniu cena oferty  przekracza kwotę, którą  Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie  zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty.