Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s Jakubowice 75, 32-100 Proszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych 1 etat- pełny wymiar czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
b) wykształcenie wyższe o profilu budownictwo drogowe,
c) staż pracy, co najmniej rok,
d) znajomość aspektów ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.
2 . Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość obsługi komputera,
b) prawo jazdy kat. B,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność,
e) umiejętność redagowania pism i dokumentów,
f) zdolność analitycznego myślenia,
g) znajomość zagadnień realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
h) samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowywanie i prowadzenie całokształtu spraw z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
b) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i dokonywanie opisów na fakturach,
c) prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych robót utrzymaniowych poprzez składanie comiesięcznych sprawozdań,
d) sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
e) prowadzenie rejestru gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
f) prowadzenie ewidencji umów,
g) dokonywanie przeglądu dokumentacji pod względem jej kompletności, dotyczących zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
h) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących szkód.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający tożsamość-kserokopia,
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)-kserokopia,
e) kwestionariusz osobowy,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach-kserokopie.
 
     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s Jakubowice 75, pokój nr 1 lub przesłać listem poleconym na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s Jakubowice 75, 32-100 Proszowice z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko-Specjalista ds. zamówień publicznych w terminie do dnia 15 lutego 2016 r.
     Aplikacje, które wpłyną do ZDP w Proszowicach z/s Jakubowice 75 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcie oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego).
     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ZDP oraz na tablicy informacyjnej ZDP w Jakubowicach 75.
     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, kwestionariusz osobowy (z względnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”
     Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.

Załącznik: Kwestionariusz osobowy