Zapytanie ofertowe: Wycinka drzew i krzewów

Treść zamówienia: 

I. ZAMAWIAJĄCY:
 
Powiat Proszowicki reprezentowany przez:
Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice z/s w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
numer kierunkowy: 12
tel.: 386-20-13,  faks:386-20-13
e-mail:j.starek@zdp.proszowice.pl
www.zdp.proszowice.pl
  
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1986  z późniejszymi zmianami) na podstawie
art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.
        
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i krzewów na podstawie przedmiaru.
 
W kosztach należy uwzględnić wartość drzewa i odliczyć ją od ogólnej wartości usługi.
Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie złożonych ofert cenowych.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełnia wymagania określone przez  Zamawiającego oraz przedstawia najniższą cenę.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta najkorzystniejsza przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
III . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy wykonać od daty podpisania umowy do 14.06.2019r.
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia, zdolność techniczną lub zawodową, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia określonego w części V.
 
V. WARUNKI WYKLUCZENIA
Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Powiązanie takie stanowi o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.
 
VI. ODRZUCENIE OFERTY
Odrzuceniu podlegają oferty:

 • których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 • złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych
  w zapytaniu ofertowym.
 • złożone oferty poprzez wykluczenie wykonawcy z postępowania.

 
VII. WYKAZ  DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY:
 
Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
b) Oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia.
c) Oświadczenie o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym opisanych powyżej niniejszego Zapytania ofertowego.
           Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) -  dopuszczalna jest forma skrócona.
Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów.
 
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.
Do   porozumiewania  się  z  Wykonawcami  uprawniona  jest  Justyna Starek  tel.12 386-20-13, faks: 12 386 20-13, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
 
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości  cen.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
 2. Dla sporządzenia oferty  należy wykorzystać formularz „Oferta”.
 3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.
 4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,
  w szczególności więcej niż jednej ceny.
 6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć:

 • w siedzibie ZDP w Proszowicach 32-100 Proszowice, Jakubowice 75 w terminie do dnia  16.05.2019r. do godz. 10:30, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego
 • oznaczenie opakowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, Oznaczenie sprawy: ZDP/12/2019, wycinka drzew i krzewów  OFERTA, Nie otwierać przed dniem 16.05.2019 r. godz. 11:00 oraz opatrzone  nazwą i adresem Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie ZDP w Proszowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, Dział Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2019 r. o godz. 11:00.
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
 
XIII. KRYTERIUM  OCENY  OFERT,  SPOSÓB  OCENY  OFERT
Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 
XIV. FORMALNOŚCI,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE   PO  WYBORZE OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY
1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2.Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3.Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy.
 
 XV. WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 2 do Zaproszenia do składania ofert.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ZDP Jakubowice z/s Proszowice, tel 12 386 20 13;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w ZDP Jakubowice – JANKOŚ KONSULTING www.jankos.com.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w.w zamówienia publicznego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.