Zapytanie do specyfikacji - 1

Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice z/s Jakubowice 75  w odpowiedzi na zapytania z dn.22.02.2016 r dot.  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pozyskanie niezbędnych dokumentów  przewidzianych obowiązującymi przepisami  do uzyskania zgody na wykonanie zadanie pn:   Przebudowa drogi    powiatowej   nr.1237K Głupczów –Winiary wraz z chodnikiem w ramach  istniejącego pasa drogowego
informuje :
Pytanie

  1. Czy Zamawiający oczekuje   zaprojektowania jezdni o innej niż istniejąca  szerokości ?

Odpowiedż
Poszerzenie jezdni przewiduje się w obrębie zaprojektowanego chodnika  .
Pytanie
2 Czy  istniejąca droga posiada obecnie nawierzchnię twardą, na całym odcinku ?
Odpowiedż
Tak, droga posiada nawierzchnię twardą..   
Pytanie
3  Jakie są klasy dróg , z którymi  planowane są połączenia  przebudowywanej drogi nr.1237K ?
Odpowiedż
Na wskazanym odcinku planowane są połączenia z drogami gminnymi  
Pytanie

  1. Czy planowana inwestycja  zlokalizowana jest w całości lub części , w obszarach miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego ?

Odpowiedż
Nie, droga nie znajduję się w obszarach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pytanie
5.  Czy planowany  zakres przebudowy  drogi powiatowej obejmować ma  również  obszar skrzyżowań  z drogami innych kategorii ?
Odpowiedż
Nie
Pytanie
6. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele  budowlane  dla całości obszaru objętego zadaniem  ?
Odpowiedż
   ZDP. Proszowice posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
Pytanie
7. Czy Zamawiający oczekuje ujęcia w projekcie   rozbiórki  istniejących ogrodzeń posesyjnych w  przypadku zlokalizowania ich  w istniejącym pasie drogowym i kolizji z planowanym  zagospodarowaniem terenu  ?
Odpowiedż
Tak.     
Pytanie
8 Czy  Zamawiający oczekuje zaprojektowania zjazdów do wszystkich przylegających  do pasa  drogowego  działek, czy tylko  przebudowy zjazdów istniejących ?
Odpowiedż
Przebudowa zjazdów istniejących.    
Pytanie
9.Czy Zarządca drogi  zamieścił na swojej  stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia  przebudowy drogi  i możliwości  zgłaszania zainteresowania  udostępnieniem kanału technoliczngo, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa  Urządu Komunikacji Elektronicznej ( art. 39 ust.6a Ustawy z dnia 21 marca  1985r. o drogach publicznych (Dz. u. 2015r 460 j.t.)  ?
Odpowiedż
Nie  zgłoszono
Pytanie
10. Czy  zgłoszono zainteresowanie udostępnieniem kanału  technologicznego, o którym mowa w pytaniu nr.9 ?
Odpowiedż
Nie
Pytanie
11. Czy Zamawiający  przewiduje lokalizację  kanałów technologicznych, o którym mowa  w pytaniu nr.9 ?
Odpowiedż
 Nie przewiduje się lokalizacji kanałów technologicznych
Pytanie
12. Czy  inwestycja znajduje się w całości lub części , na obszarach objętych formami ochrony przyrody,  o których mowa  w art.6 ustawy z dnia16 kwietnia  2004 r o ochronie przyrody ?
Odpowiedż
  Inwestycja nie jest objęta formami ochrony przyrody.
Pytanie
13. Czy planowane zadania wymagać będzie przebudowy linii energetycznych  średniego lub wysokiego  napięcia ?   
Odpowiedż
Nie wymagane będzie  przebudowywanie linii energetycznych  średniego lub wysokiego  napięcia .  
     Pytanie
14.Czy planowane zadania wymagać będzie  przebudowy gazociągu średniego lub wysokiego ciśnienia?
Odpowiedż
Nie ma gazociągu.  
Pytanie
15.Czy  planowane zadanie wymagać będzie przebudowy, infrastruktury niezwiązanej z drogą, innych niż wymienione w pytaniach 13 i 14 , jeżeli tak  to jakich  i jakim zakresie ?
Odpowiedż
Nie  wymagane będzie przebudowywanie infrastruktury niezwiązanej z drogą.
Pytanie
16. Czy w przypadku  gdy niezbędne , uzgodnienia  z Zamawiającym rozwiązania projektowe , wymagać  będą  uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, Zamawiający  zmieni termin wykonania zadania ?
Odpowiedż
ZDP Proszowice nie zmieni  terminu.
Pytanie
17. Czy w przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach ,  Zamawiający  udzieli zamówienia  dodatkowego na tę część prac projektowych?
Odpowiedż
Zamawiający nie  udzieli zamówienia  dodatkowego.
Pytanie
18. Czy planowane zadania wymagać będą uzyskania  przez wykonawcę dokumentacji pozwolenia na      rozbiórkę  obiektów budowlanych?
Odpowiedż
Planowane zadanie nie wymaga rozbiórki  obiektów budowlanych .
Pytanie
19. Czy inwestycja znajduje się , w całości lub części, na terenach wymagających zwolnienia  z zakazów   ustanowionych dla obszarów zagrożonych powodzią ?
Odpowiedź
Inwestycja nie znajduje się na obszarze  zagrożonego powodzią
 
Pytanie
20. Czy inwestycja znajduje się , w całości lub części , na terenach  zamkniętych ustawionych przez  ministra właściwego do spraw transportu?
Odpowiedż
Nie
Pytanie
21.Czy inwestycja znajduje się , w całości lub części , na terenach  objętych  ochroną konserwatorską?
Odpowiedź
Inwestycja  nie znajduje na terenach  objętych  ochroną konserwatorską.
Pytanie
22. Czy w obszarze inwestycji zlokalizowane są  obiekty wpisane  do rejestru zabytków?
Odpowiedż
 Na obszarze inwestycji nie  są zlokalizowane są  obiekty wpisane  do rejestru zabytków
Pytanie
23. Czy planowana  przebudowa drogi  nr.1237K  obejmować  ma również  przebudowę obiektów   inżynierskich ?    
Odpowiedż
Tak- przebudowa przepustu pod drogą
Pytanie
24. Czy  Zamawiający udostępni plan orientacyjny z przybliżonym przebiegiem planowanej drogi  powiatowej nr 1237K ?
Odpowiedż
Tak – mapa orientacyjna została umieszczona na stronie internetowej ZDP.

Załacznik: Mapa
 
                                                                                               Kierownik ZDP Proszowice
                                                                                                             Janina Krzek