Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: popup_agree_button_message w eu_cookie_compliance_page_build() (linia 88 z /var/www/clients/client262/web868/web/sites/all/modules/eu-cookie-compliance/eu_cookie_compliance.module).
  • Notice: Undefined index: popup_disagree_button_message w eu_cookie_compliance_page_build() (linia 88 z /var/www/clients/client262/web868/web/sites/all/modules/eu-cookie-compliance/eu_cookie_compliance.module).
  • Notice: Undefined index: popup_hide_button_message w eu_cookie_compliance_page_build() (linia 89 z /var/www/clients/client262/web868/web/sites/all/modules/eu-cookie-compliance/eu_cookie_compliance.module).
  • Notice: Undefined index: popup_find_more_button_message w eu_cookie_compliance_page_build() (linia 89 z /var/www/clients/client262/web868/web/sites/all/modules/eu-cookie-compliance/eu_cookie_compliance.module).

Zaproszenie do składania ofert: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod zgłoszenie na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Biskupice - Jaksice nr.1278K

dla zamówień o wartości nieprzekraczjącej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 ( podstawa prawna   z art 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   . Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

  

1. Zamawiający

  Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice z/s Jakubowice 75

NIP  682-14-36-807    REGON 351570642

 

2   Przedmiot  zamówienia:   

    Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  pod   zgłoszenie na zadanie pn:

    Przebudowa drogi    powiatowej  Biskupice - Jaksice  nr.1278K

3. Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem  zamówienia  jest opracowanie   dokumentacji projektowej   pod zgłoszenie na zadanie pn:  

 Przebudowa drogi  powiatowej     Biskupice - Jaksice  nr.1278K.

Zakres projektu przebudowy drogi  obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w miejscowości Jaksice  do  skrzyżowania  z drogą powiatową nr.1274K  w miejscowości  Biskupice      

Założenia projektowe :   

1)   droga  klasy Z 

2)    kategoria ruchu  KR-3   

3)   jezdnia szerokości 5,0 m  ( 2 x 2,50 m)

4)   pobocza utwardzone szerokości 0,50 – 0,70 m

5)   długość  odcinka drogi 4300 m

6)   nawierzchnia drogi : beton asfaltowy

7)    aktywne przejścia dla pieszych D-6 -  szt 2

 

   Projekt musi zakładać  wykorzystanie istniejącej konstrukcji drogowej  z poszerzeniem podbudowy o pełnej konstrukcji .

   Nawierzchnia bitumiczna  z betonu asfaltowego ;  warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca, warstwa  ścieralna

   Odwodnienie jezdni  za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych, przebudowę przepustów, czyszczenie  i regulację rowów przydrożnych  na długości  przebudowywanej drogi

 

4. Dokumentacja projektowa musi zawierać

          a )  projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami  - 4 egz.

    b )  kosztorys inwestorski  - 3 egz.    

    c)   przedmiar robót – 3 egz.

    d)   szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.

    e)   zatwierdzony  projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.

    f)   wersję elektroniczną dokumentacji w formacie PDF

 

 Szczegółowy zakres  opracowania dokumentacji  zawiera wzór umowy

5. Kod CPV:  71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

6. Termin realizacji zamówienia

   Zamówienia należy wykonać w terminie  do  31 sierpnia 2015r

7.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

  1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
  2. Do sporządzenia oferty Wykonawca może wykorzystać „Formularz Oferty” (Załącznik 1 do Zaproszenia), wypełniając wszystkie rubryki formularza.
  3. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,  w szczególności więcej niż jednej ceny.

8. Oferta powinna zawierać  

 1) nazwę i adres wykonawcy

2) proponowaną cenę netto i brutto ( podatek VAT)  za wykonanie  całości zamówienia

3)   Kserokopię uprawnień budowlanych

4)    kserokopię zaświadczenia osób wykonujących zamówienie, wpisanych na listę członków  właściwej Izby samorządu zawodowego

5) aktualny odpis  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  działalności gospodarczej , jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub  ewidencji

Ofertę należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

 Zaproszenie ofertowe na:     

 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  pod  zgłoszenie na zadanie pn:  
Przebudowa drogi    powiatowej  Biskupice - Jaksice  nr.1278K

9.    Miejsce oraz termin składania ofert

1).      Ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe należy składać Zarząd Dróg Powiatowych

          Proszowice,  z/s Jakubowice 75,    32-100    Proszowice, w pokoju Nr 1   do dnia   

         03.08 . 2015r.   do  godz.1200

2) Oferty zostaną otwarte w Zarządzie  Dróg Powiatowych Proszowice z/s Jakubowice 75  w pok. 3

     w dniu 03.08.2015 r. o godz.  12:15.

10. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert oraz opis sposoby oceny ofert

     Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).

Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11.  Informacja dla Wykonawców w przypadku braku  ważnych ofert.

1) Jeżeli nie wpłynie żadna oferta  , Zamawiający unieważni postępowanie oraz ogłosi je ponownie.

2). Wykonawca, którego oferta nie została wybrana nie  może zgłaszać żadnych roszczeń

    względem Zarządu Dróg Powiatowych Proszowice  z/s Jakubowice 75,

    32-100 Proszowice  z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz

    przygotowania   i złożenia ofert na to zapytanie.

3. Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice  z/s Jakubowice 75,32-100 Proszowice

Zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny

 

Załączniki do zapytania

- druk formularza oferty

- wzór umowy