Wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.
Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 12 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz.1367, z późn. zm.1), na następujących obszarach województwa małopolskiego  i  w następujących, niżej wskazanych dniach i godzinach: 1) w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4, 2) w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4, 3) w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego, 4) w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego, 5) w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego, 6)  w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 15.00 na terenie Miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4.

§ 2.

Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje na drogach publicznych i innych drogach ogólnodostępnych.

§ 3.

Zakaz, o którym mowa w § 1,  nie dotyczy przewozów: 1) towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję  Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przewozów konwojowanych przez te służby, 2) paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz.1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz.542.

§ 4.

Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz.1094, z późn. zm.2).

§ 5.

Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

§ 6.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  w środkach masowego przekazu.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty jego ogłoszenia.

 

Wojewoda Małopolski Józef Pilch