Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2014 r.

Tytuł zamówienia: 
Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2014r administrowanych przez ZDP Proszowice z podziałem na 2 zadania Zadanie nr.1 - zał nr 12 - remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 220 ton. Zadanie nr.2 - zał nr13 - remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 180 ton
Treść zamówienia: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice , Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3862013, faks 012 3862013.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2014r administrowanych przez ZDP Proszowice z podziałem na 2 zadania Zadanie nr.1 - zał nr 12 - remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 220 ton. Zadanie nr.2 - zał nr13 - remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 180 ton..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2014r administrowanych przez ZDP Proszowice z podziałem na 2 zadania Zadanie nr.1 - zał nr 12 - remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 220 ton. Zadanie nr.2 - zał nr13 - remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 180 ton. Technologia wykonania remontu na drogach powiatowych : - czyszczenie ubytku w nawierzchni sprężonym powietrzem lub ręcznie - skropienie ubytku w nawierzchni emulsją asfaltową - wbudowanie pod ciśnieniem mieszanki emulsyjno - grysowej - posypanie powierzchni suchym grysem frakcji 2-5 mm MATERIAŁY - emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa - grysy bazaltowe 3.Zakres robót przedstawiony w jest w Kosztorysach Cenowych zał.A ,zał. B do niniejszej specyfikacji 4.Szczegółowy opis i zakres robót oraz warunki wykonania określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) zał. nr 1 SIWZ , które stanowią integralną część niniejszej SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone na zamówienia tego samego rodzaju stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zadanie Nr.1 - 8000,00 PLN Zadanie Nr.2 - 7000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie roboty budowlanej obejmujące wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży - Wykaz robót - zał.nr4 SIWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego ,ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiazany jest wykazać, że dysponuję niezbędnymi remonterami do wykonania zamówienia. Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują co najmniej taką ilością remonterów na ile zadań częściowych składają ofertę, tzn ten sam sprzęt nie może być wykazany dla dwóch zadań, dla każdego zadania niezbędny jest co najmniej jeden remonter wg. zał nr 9 SIWZ lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia remontera drogowego do realizacji zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy wykażą ,ze dysponują kandydatem na stanowisko kierownika budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważne

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca w wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia ( SEKCJA III.3.2 oraz złoży poświadczenia (inne dokumenty), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) § 1 ust. 2 Dowodami, o których mowa w Wykazie robót są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 2) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w Wykazie robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817);
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione odpowiednio w terminie kreślonym w pkt. III.4 3.1) Pisemne zobowiązanie - w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony. 5. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 2) wydłużenie terminu wykonania zamówienia z uwagi na; - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie Zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, - wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, - przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych nie wynikające z winy Wykonawcy, - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności, 3) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - Kierownika robót. Zmiana Kierownika robót musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenia Wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane w SIWZ, 4) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, 5) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy , za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze umowy, 6) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem , że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 7) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.proszowice.pl ( w zakładce przetargi )
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice z/s w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice z/s w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2014r administrowanych przez ZDP Proszowice z podziałem na 2 zadania Zadanie nr.1 - zał nr 12 - remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 220 ton..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr.1 - zał nr 12 - remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 220 ton. Technologia wykonania remontu na drogach powiatowych : - czyszczenie ubytku w nawierzchni sprężonym powietrzem lub ręcznie - skropienie ubytku w nawierzchni emulsją asfaltową - wbudowanie pod ciśnieniem mieszanki emulsyjno - grysowej - posypanie powierzchni suchym grysem frakcji 2-5 mm MATERIAŁY - emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa - grysy bazaltowe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2014r administrowanych przez ZDP Proszowice z podziałem na 2 zadania.Zadanie nr.2 - zał nr13 - remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 180 ton..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr.2 - zał nr13 - remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 180 ton. 2. Opis przedmiotu zamówienia Technologia wykonania remontu na drogach powiatowych : - czyszczenie ubytku w nawierzchni sprężonym powietrzem lub ręcznie - skropienie ubytku w nawierzchni emulsją asfaltową - wbudowanie pod ciśnieniem mieszanki emulsyjno - grysowej - posypanie powierzchni suchym grysem frakcji 2-5 mm MATERIAŁY - emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa - grysy bazaltowe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.