Remont drogi powiatowej Winiary – Czuszów

Na wyżej wymienionym ciągu drogowym przewidziano do wykonania podbudowę z kruszywa łamanego w-wa dolna 30,0 cm, w-wa górna 20,0 cm, wyrównanie profilu podbudowy z masy mineralno – asfaltowej w ilości 50 kg/m2 oraz w-wa ścieralna gr. 5,0 cm.
Taką technologie zastosowano w związku z całkowitym zniszczeniem podbudowy i nawierzchni. Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr. 7,0 cm i skropienie emulsją asfaltową i zasypanie grysem. Roboty ziemne polegające na zebraniu nadmiaru mas ziemnych zalegających w pasie drogi a naniesionych w czasie ulewy, usprawnienie przepływu wód opadowych. Zadanie zostało wykonane w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Wartość robót objętych umową z wykonawcą – 530 060,09 zł
Udział własny Powiatu – 110 060,09 zł