Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych powiatu proszowickiego w 2015 z podziałem na 2 zadania -- zamówienie uzupełniające do umowy nr 1/ I /2015 z dnia 08.04.2015r Numer ogłoszenia: 155228 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015

Treść zamówienia: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3862013, faks 012 3862013
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych powiatu proszowickiego w 2015 z podziałem na 2 zadania -- zamówienie uzupełniające do umowy nr 1/ I /2015 z dnia 08.04.2015r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych powiatu proszowickiego przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera ( emulsja + grys w odpowiedniej proporcji ) zgodnie z SST - Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 39,66 ton..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna
    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu
    Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr.ZP.272.1.2015 zawarta w dniu 08.04.2015r umowa nr 1 /I /2015 z Wykonawcą ENIGMA GROUP Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul.. Chodenicka 39 ,która obejmowała zadanie pod nazwą Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych powiatu proszowickiego w 2015 z podziałem na 2 zadania Na etapie postępowania przetargowego przyjęto zakres robót w kosztorysie inwestorskim który został wyczerpany, a zamawiający w SIWZ przewidział zamówienia uzupełniające. Konieczność zawarcia umowy uzupełniającej warunkuje utrzymanie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 39,660 ton dotyczy tego samego rodzaju robót co zamówienie podstawowe, wartość jego stanowi 19,35 % wartości zamówienia podstawowego, a więc nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego Udzielenie zamówienia uzupełniającego zostało poprzedzone protokołem konieczności wykonania robót uzupełniających.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • ENIGMA GROUP Sp. z o.o., ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.