Przebudowa odcinków dróg powiatowych powiatu proszowickiego nr 1251K Ibramowice – Niezwojowice i nr 1265K Biórków Mały – Biórków Wielki w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Przebudowa odcinków dróg powiatowych powiatu proszowickiego nr 1251K Ibramowice – Niezwojowice i nr 1265K Biórków Mały – Biórków Wielki

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,

Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego,

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej,

Schemat C: Drogi powiatowe,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem ogólnym projektu jest udrożnienie międzywojewódzkich ciągów komunikacyjnych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywności gospodarczej powiatu proszowickiego jako element decydujący o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Modernizacja obu odcinków drogowych dróg 1251K oraz 1265K ma na względzie podniesienie jakości gospodarowania w obszarze 4 gmin powiatu proszowickiego.

Do realizacji opisywanych zamierzeń budowlanych przyjęto rozwiązania standardowe, stosowane powszechnie w drogownictwie, z założeniem zastosowania nowoczesnych materiałów budowlanych. Ważnym aspektem całego przedsięwzięcia jest fakt poprawy bezpieczeństwa zarówno w ruchu kołowym, jak również pieszym

Zakończenie inwestycji  - 29.09.2015 r.