Przebudowa odcinków dróg powiatowych powiatu proszowickiego

Tytuł projektu: Przebudowa odcinków dróg powiatowych powiatu proszowickiego nr 1251K Ibramowice – Niezwojowice i nr 1265K Biórków Mały – Biórków Wielki
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,
Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego,
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej,
Schemat C: Drogi powiatowe,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

miejscowość Biórków Wielki
 
było jest

miejscowość Ibramowice

miejscowość Pałecznica

miejscowość Niezwojowice