Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów – Winiary wraz z chodnikiem w ramach istniejącego pasa drogowego

Operacja typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Tytuł operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów – Winiary wraz z chodnikiem w ramach istniejącego pasa drogowego”

Celem operacji jest:
Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Pałecznica oraz podniesienie bezpieczeństwa podróży i usprawnienie komunikacji z woj. świętokrzyskim poprzez przebudowę drogi powiatowej 1237K Głupczów - Winiary na długości 4,386 km.


Przebudowa drogi powiatowej 1237K na terenie gminy Pałecznica o dł. 4,386 km obejmowała budowę kanalizacji deszczowej (541 mb) wraz z przyłączami do wpustów ulicznych, studnie rewizyjne, studnie ściekowe, wzmocnienie i poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę ciągów pieszych z kostki brukowej, budowę pobocza ulepszonego z kruszywa łamanego, przebudowę urządzeń odwodnienia, przebudowę i regulację zjazdów indywidulanych i publicznych, budowę zatok autobusowych, urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowanie pionowe i poziome.