Odbudowa drogi powiatowej Nr 1285K

W tym miesiącu rozpoczęła się odbudowa drogi powiatowej Bejsce – Filipowice Nr 1285K w miejscowości Rachwałowice i w miejscowości Filipowice w km 0+200 – 1+085 oraz w km 2+520 – 3+380, tj. 1,745 km.
Na wyżej wymienionym ciągu drogowym przewidziano do wykonania wyrównanie podbudowy masą mineralno – asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej, zebranie nadmiaru mas ziemnych z poboczy oraz ich utwardzenie materiałem kamiennym i skropienie emulsją.
Powiat Proszowicki na realizację zadania przeznaczył z własnych środków kwotę 153 474,76 zł, dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania wyniosła 613 898,00 zł.