Odbudowa drogi powiatowej Książnice – Łapszów – Rachwałowice - Przemyków

Odbudowa drogi powiatowej Książnice – Łapszów – Rachwałowice - Przemyków nr 1275K
w miejscowości Rachwałowice i w miejscowości Przemyków w km 6+963 – 8+005

Na odcinku trasy przyjęto następującą konstrukcję drogi:

  • warstwa ścieralna z MMA gr. 5 cm
  • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – odc. 7+413 – 8+005
  • warstwa ścieralna z MMA gr. 5 cm
  • warstwa wyrównawcza z MMA gr. 4 cm

Odwodnienie powierzchniowe jezdni przez zastosowanie spadków poprzecznych do rowu przydrożnego.