Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice

Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice nr 1260K
w miejscowości Obrażejowice w km 13+897 – 16+017

Na odcinku trasy przyjęto następującą konstrukcję drogi:

  • warstwa ścieralna z MMA gr. 5 cm
  • warstwa wyrównawcza z MMA

Odwodnienie powierzchniowe jezdni przez zastosowanie spadków poprzecznych do rowu przydrożnego.