Odbudowa drogi powiatowej Biórków Mały - Bugaj

Odbudowa drogi powiatowej Biórków Mały - Bugaj nr 1265K
w miejscowości Polekarcice w km 2+420 – 4+300

Na odcinku trasy przyjęto następującą konstrukcję drogi:

  • warstwa ścieralna z MMA gr. 6 cm
  • warstwa wyrównawcza z MMA śr. 3 cm

Odwodnienie powierzchniowe jezdni przez zastosowanie spadków poprzecznych do rowu przydrożnego.