Odbudowa drogi powiatowej Nr 1285K

W tym miesiącu rozpoczęła się odbudowa drogi powiatowej Bejsce – Filipowice Nr 1285K w miejscowości Rachwałowice i w miejscowości Filipowice w km 0+200 – 1+085 oraz w km 2+520 – 3+380, tj. 1,745 km.
Na wyżej wymienionym ciągu drogowym przewidziano do wykonania wyrównanie podbudowy masą mineralno – asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej, zebranie nadmiaru mas ziemnych z poboczy oraz ich utwardzenie materiałem kamiennym i skropienie emulsją.

Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowickim a województwem świętokrzyskim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1251K

Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowickim a województwem świętokrzyskim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1251K
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,  Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego,
Droga powiatowa nr 1251K, której dotyczy przedmiotowy projekt, łączy miasto Proszowice z drogą woj. nr 783 relacji Skalbmierz (woj. świętokrzyskie) – Miechów (dr. kraj. nr 7).
Z uwagi na mocne powiązanie gospodarcze południowych gmin powiatu proszowickiego z

Strony