Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice

Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice nr 1260K
w miejscowości Obrażejowice w km 13+897 – 16+017

Na odcinku trasy przyjęto następującą konstrukcję drogi:

  • warstwa ścieralna z MMA gr. 5 cm
  • warstwa wyrównawcza z MMA

Odwodnienie powierzchniowe jezdni przez zastosowanie spadków poprzecznych do rowu przydrożnego.
 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Odbudowa drogi powiatowej Książnice - Łapszów - Rachwałowice- Przemyków droga nr.1275K dz.ewid. 831, 56, w miejscowości Rachwałowice i w miejscowości Przemyków w km 6 + 963 ÷ 8 + 005 tj. 1,042 km

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary - Łętkowice droga nr.1260K dz. ewid. 350, 362 w miejscowości Obrażejowice w km 13 + 897 – 16 + 017 tj. 2,120 km

Strony