KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek nałożony przez aktualne przepisy prawa w sprawie ochrony danych osobowych informujemy, iż we wszystkich wnioskach składanych drogą elektroniczną jak i papierową:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów – Winiary wraz z chodnikiem w ramach istniejącego pasa drogowego

Operacja typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Tytuł operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów – Winiary wraz z chodnikiem w ramach istniejącego pasa drogowego”

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych została wybrana pani Justyna Starek, zam. Proszowice.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą z zakresu tematu oraz dobra znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Ogłoszenie o pracę - Specjalista ds. zamówień publicznych 1 etat-pełny wymiar czasu pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych
1 etat-pełny wymiar czasu pracy
 
1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
b) wykształcenie wyższe,
c) staż pracy, co najmniej rok,
d) znajomość aspektów ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.
2 . Wymagania dodatkowe:

Wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.
Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 12 lipca 2016 r.

Strony