Modyfikacja SIWZ: Przebudowa drogi powiatowej nr.1235K Skrzeszowice – Wrocimowice- Racławice na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 775 wm. Niegardów do skrzyżowania z drogą gminną na dz. 264/1 - Etap 1

Treść: 

Wg rozdzielnika
                                                                                     
 
 dotyczy postępowania: ZP. 272.4.2016  
  
Przebudowa drogi powiatowej nr.1235K Skrzeszowice – Wrocimowice- Racławice na odcinku od skrzyżowania  z drogą wojewódzką 775 wm. Niegardów  do skrzyżowania z drogą gminną  na dz. 264/1 - Etap 1                                 
 Zamawiający zgodnie z art 38 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  . Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015 r.   poz.  2164) zwanej dalej Ustawą oraz  przepisami wykonawczymi do tej ustawy  dołączył  do materiałów przetargowych
     załączniki :
    nr 13 – Projekt wykonawczy – Drogi
   .nr 14 – Projekt wykonawczy Kanalizacja deszczowa
             
Przedmiotowe załączniki  Zamawiający udostępnia  na stronie internetowej Zamawiającego
 www.zdp.proszowice. pl
 
Niniejsze pismo  wraz z załącznikami jest integralną częścią  Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia