KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek nałożony przez aktualne przepisy prawa w sprawie ochrony danych osobowych informujemy, iż we wszystkich wnioskach składanych drogą elektroniczną jak i papierową:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice;
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (IOD) możliwy przy użyciu powyższych danych kontaktowych Administratora lub mailowo na adres: iod@pq.net.pl;
  Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych z pracownikiem ZDP (email: zdp.proszowice@poczta.internetdsl.pl tel. (12) 386-20-13)
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadań określonych przepisami prawa;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.