Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej postępowania w trybie "Zaproszenia do składania ofert"

Treść: 

  Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice z/s Jakubowice 75 , zawiadamia, że w postępowaniu
w trybie zapytania ofertowego  na:      Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pozyskanie niezbędnych dokumentów  przewidzianych obowiązującymi przepisami  do uzyskania zgody na wykonanie zadanie pn: Przebudowa drogi    powiatowej   nr.1237K Głupczów –Winiary wraz z chodnikiem w ramach   istniejącego pasa drogowego
    
W wyniku oceny ofert,  (przy kryterium cena – 100 %) została wybrana oferta nr 4 złożona przez:
 Drogowe Biuro Projektowe , Krystian Kowalski  ul. Szkolna 9/6,  28-500 Kazimierza  Wielka 
    -   cena wybranej oferty    15 000,00  
 Informacja na temat złożonych ofert

 Nr.oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 Liczba punktów 100
w kryterium cena

1

 Pracownia Drogowa PYLON Sp. z o.o.
40-045 Katowice, ul Astrów 10

 
27,22

2

  NEOX sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508,
80-855 Gdańsk

32,23
 

3

Astra Małgorzata Traczyk, ul. Okrzei 64/72  25-526 Kielce 

27,72
 

4

Drogowe Biuro Projektowe , Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6,  28-500 Kazimierza Wielka 

100
 

5

 Pracownia Projektowa Budownictwa  KaDro, mgr.inż.
Zbigniew Kaczkowski, 39-303 Mielec, ul Kard. Wyszyńskiego 6B/7

 
33,14

6

  ARTA  Pracownia Projektowo-Badawcza mgr inż. arch. Marta Bogusz, 30-383 Kraków, ul. Lubostroń 25/8  

30,49

7

   BPC Biuro Projektowe CHUMIKOWSKI, Marcin Chumikowski, ul. Partyzantów 19, 38-300 Gorlice
 

 
22,73

8

GEOBET Sp. z o.o , Al. Przyjaciół 40/71
    10-148 Olsztyn

13,54

9

Budownictwo   Mosty Drogi BMD Sp. z o.o.
Ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz

34,09

10

WTU Sp. z o.o. ul. Karkonowska 10, 53-015 Wrocław

16,77

11

Landar ul. Górna Droga 514, 02-495 Warszawa

8,05 

12

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż.Ewa Białek, 25-015 Kielce, ul Złota 23

17,93

13

EKOBMPROJEKT Bartłomiej Mucha,
ul. Pod Kasztanami 5/4, 40-462 Katowice

26,46

 
 
 Oferta zawiera  cenę  najniższą spośród oferowanych i nieprzekraczającą kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 Dziękujemy za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu