Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary - Łętkowice droga nr.1260K dz. ewid. 350, 362 w miejscowości Obrażejowice w km 13 + 897 – 16 + 017 tj. 2,120 km

Treść: 

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  na:    Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary - Łętkowice droga nr.1260K dz. ewid. 350, 362 w miejscowości Obrażejowice w km 13 + 897 – 16 + 017  tj. 2,120 km  

           

Na podstawie art.92 ustawy z 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r.   poz  907 ) zwanej dalej Ustawą, informujemy,   że po dokonaniu         

badania i oceny  ofert złożonych  w przedmiotowym  postępowaniu  jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę  Nr 2 złożoną  przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych   Karol Cieśla, Chybice 77,

27-225 Pawłów

cena wybranej oferty   -     401 696,89  zł     ( brutto)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert

LP

Nazwa i adres Wykonawcy którzy złożyli oferty

 Liczba punktów 100

w kryterium cena

1

 Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,

 01-518 Warszawa  ( oferta Nr 1 )

 

85,80

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych   Karol Cieśla

Chybice 77, 27225 Pawłów ( oferta nr.2)

 

  100,00

3

 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO DROGOWYCH Spółka z o.o. , 32-200 Miechów, ul. Racławicka 41b    (oferta nr 3)  

 

80,11

4

 Eurovia Polska S.A.  Bielany Wrocławskie, ul Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce ( oferta nr.4)

 

73,23

5

 HEILIT + WOERNER Sp. zo.o. Wysoka  ul. Lipowa 5a,

52-200 Wrocław  ( oferta nr.5)

 

82,14

6

 PRODiM Oskar Niezabitowski , Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych , Drogowych i Mostowych ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków  ( oferta nr 6)

 

84,25

7

 KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane, 32-007 Zabierzów Bocheński  z/s Wola Batorska-Żwirownia

 ( oferta Nr 7 )

 

73,03

8

  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o.

32-300 Olkusz, ul. Aleja 1000-lecia 3 ( oferta nr.8)

77,79

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              Jakubowice dn. 28.04.2014r

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

spośród pozostałych  ofert zgodnie z art.94 ust 3 ustawy Pzp.

 

 

Działając na podstawie  art.94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2013r.   poz  907 ) zwanej dalej Ustawą,  Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice  z/s  Jakubowice 75 informuje, że wobec uchylenia się Wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny.

Z uwagi na powyższe Zamawiający korzystając z dyspozycji  art.94 ust.3 ustawy PZP

 Wybrał ofertę nr. 1 złożoną  przez firmę Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,

 01-518 Warszawa, jako ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert za cenę 

468 160,13 zł

 .

Zbiorcze zestawienie ofert

LP

Nazwa i adres Wykonawcy którzy złożyli oferty

 Liczba punktów 100

w kryterium cena

1

 Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,

 01-518 Warszawa  ( oferta Nr 1 )

 

85,80

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych   Karol Cieśla

Chybice 77, 27225 Pawłów ( oferta nr.2)

  Wykonawca w dniu 25.04.2014r odstąpił od podpisania umowy

3

 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO DROGOWYCH Spółka z o.o. , 32-200 Miechów, ul. Racławicka 41b    (oferta nr 3)  

 

80,11

4

 Eurovia Polska S.A.  Bielany Wrocławskie, ul Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce ( oferta nr.4)

 

73,23

5

 HEILIT + WOERNER Sp. zo.o. Wysoka  ul. Lipowa 5a,

52-200 Wrocław  ( oferta nr.5)

 

82,14

6

 PRODiM Oskar Niezabitowski , Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych , Drogowych i Mostowych ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków  ( oferta nr 6)

 

84,25

7

 KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane, 32-007 Zabierzów Bocheński  z/s Wola Batorska-Żwirownia

 ( oferta Nr 7 )

 

73,03

8

  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o.

32-300 Olkusz, ul. Aleja 1000-lecia 3 ( oferta nr.8)

77,79

 

 

 

 

                                                                                              Kierownik ZDP Proszowice

                                                                                                                                         Janina Krzek