Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Odbudowa drogi powiatowej Biórków Mały – Bugaj droga nr. 1265K dz.ewid. 242/2, 242/3,257/4, 271 w miejscowości Polekarcice w km 2 + 420 ÷ 4 +300 tj. 1,880 km

Treść: 

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Nasz znak:ZP.272.5.2014

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  na:    

Odbudowa drogi powiatowej  Biórków Mały – Bugaj droga nr. 1265K  dz.ewid. 242/2, 242/3,257/4,  271 w miejscowości Polekarcice w km 2 + 420 ÷ 4 +300 tj. 1,880 km

   

Na podstawie art.92 ustawy z 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r.   poz  907 ) zwanej dalej Ustawą, informujemy,   że po dokonaniu         

badania i oceny  ofert złożonych  w przedmiotowym  postępowaniu   jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę  Nr 1 złożoną  przez:

Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,  01-518 Warszawa    

cena wybranej oferty   -      514 135,55  zł     ( brutto)

 

Punktacja przyznana Wykonawcom, którzy złożyli oferty:

 Nr.

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy którzy złożyli oferty

 Liczba punktów 100

w kryterium cena

1

 Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,

 01-518 Warszawa   

100

 

2

 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Spółka z o.o.,   05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

 

 

86,50

3

   Eurovia Polska S.A.  Bielany Wrocławskie, ul Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce 

Oferta odrzucona

  

4

  KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane, 32-007 Zabierzów Bocheński  z/s Wola Batorska-Żwirownia ( oferta Nr 7 )

 

Oferta odrzucona

5

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych   Karol Cieśla , Chybice 77, 27225 Pawłów  

87,99

 

6

 PRODiM Oskar Niezabitowski , Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych , Drogowych i Mostowych ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków  ( oferta nr 6)

 

88,99  

7

 PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza, 32-100 Proszowice,

ul. Krakowska 7         

 

70,11  

8

 HEILIT + WOERNER Sp. zo.o. Wysoka  ul. Lipowa 5a,

52-200 Wrocław     

 

86,04

 

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, oferta wykonawcy  uzyskała największą ilość punktów w kryterium najniższa cena .

Umowa w przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art.94 ust 1.  ustawy Pzp.

 

                                                                                              Kierownik ZDP Proszowice

                                                                                                                                         Janina Krzek