KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek nałożony przez aktualne przepisy prawa w sprawie ochrony danych osobowych informujemy, iż we wszystkich wnioskach składanych drogą elektroniczną jak i papierową:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K klasy L Gnatowice - Koniusza – Igołomia km 10+167,86 ÷ 11+445,00 w m. Glewiec

Zadanie w ramach Funduszu Dróg samorządowych pn.|: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K klasy L Gnatowice - Koniusza – Igołomia km 10+167,86 ÷ 11+445,00 w m. Glewiec”.
 
Całkowity koszt realizacji zadania – 2 324 062,90 zł
Koszt kwalifikowalny zadania – 2 321 047,68 zł
Kwota dofinansowania – 1 160 523,00 zł
Wkład własny kwalifikowalny w realizacji zadania – 1 160 524,68 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów – Winiary wraz z chodnikiem w ramach istniejącego pasa drogowego

Operacja typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Tytuł operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów – Winiary wraz z chodnikiem w ramach istniejącego pasa drogowego”

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych została wybrana pani Justyna Starek, zam. Proszowice.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą z zakresu tematu oraz dobra znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Ogłoszenie o pracę - Specjalista ds. zamówień publicznych 1 etat-pełny wymiar czasu pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych
1 etat-pełny wymiar czasu pracy
 
1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
b) wykształcenie wyższe,
c) staż pracy, co najmniej rok,
d) znajomość aspektów ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.
2 . Wymagania dodatkowe:

Strony