KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek nałożony przez aktualne przepisy prawa w sprawie ochrony danych osobowych informujemy, iż we wszystkich wnioskach składanych drogą elektroniczną jak i papierową:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K klasy L Gnatowice - Koniusza – Igołomia km 10+167,86 ÷ 11+445,00 w m. Glewiec

Zadanie w ramach Funduszu Dróg samorządowych pn.|: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K klasy L Gnatowice - Koniusza – Igołomia km 10+167,86 ÷ 11+445,00 w m. Glewiec”.
 
Całkowity koszt realizacji zadania – 2 324 062,90 zł
Koszt kwalifikowalny zadania – 2 321 047,68 zł
Kwota dofinansowania – 1 160 523,00 zł
Wkład własny kwalifikowalny w realizacji zadania – 1 160 524,68 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów – Winiary wraz z chodnikiem w ramach istniejącego pasa drogowego

Operacja typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Tytuł operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów – Winiary wraz z chodnikiem w ramach istniejącego pasa drogowego”

Strony